Müvekkil Girişi

Şifremi Unuttum

Müvekkil Şifremi Unuttum

Doğrulama Kodu

FAALİYET ALANLARI

Görkem PekerFAALİYET ALANLARI

ŞİRKETLER HUKUKU

1. Anonim Şirketler
 • Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri ve Ana sözleşmenin Hazırlanması 
 • Anonim Şirketlerin Vergi Yükümlülükleri
 • Anonim Şirket Genel Kurulu
 • Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Sorumluluğu
 • Anonim Şirketlerin Birleşmesi
 • Sermaye Piyasası İhtilafları
2. Limited Şirketler
 • Limitet Şirket Kuruluş İşlemleri ve Ana sözleşmenin Hazırlanması
 • Limitet Şirket Yönetim Kurulunun Sorumluluğu
 • Limitet Şirketlerin Birleşmesi
 • Limitet Şirketlerin Tür Değiştirmesi
 • Limitet Şirketlerin İhya Davaları
 • Limitet Şirketlerin Vergi Yükümlülükleri

GAYRİMENKUL HUKUKU

 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 
 • Kira Sözleşmelerinden Doğan İhtilaflar ve Cezai Şart
 • Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti
 • Tapu İptali ve Tescili Davaları
 • İpotek İhtilafları
 • Kamulaştırma Davaları

AİLE HUKUKU

Her toplumun temelini oluşturan aile kurumunun karşılaşabileceği hukuki ihtilaflarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.  Bu bağlamda aile hukuku alanında çalıştığımız konular: 
 • Boşanma Protokollerinin Hazırlanması
 • Boşanma Davaları
 • Velayet Davaları
 • Soyadının Kullanılmasına İzin Davaları
 • Babalığın Tanınması Davaları
 • Edinilmiş Malların Tasfiyesi
 • Katılım Bedellerinin İstirdadı

MİRAS HUKUKU

 • Miras Sözleşmeleri
 • Vasiyetnameler
 • Murisin muvazaalı işlemleri
 • Tenkis Davaları

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Müvekkillerimizin alacaklarının tahsil edilebilmesi amacıyla; gerek bir ilama dayanan gerekse ilamsız icra takiplerinde, müvekkillerimizi, İcra Müdürlükleri ve Mahkemeler nezdinde temsil etmekteyiz.

1. Kredi Kartı Takipleri (İlamsız Takipler)
 • İcra Müdürlükleri nezdinde ilamsız takiplerin başlatılması
 • İtirazın İptali Davaları
 • Menfi Tespit Davaları 
2. Kambiyo Takipleri
 • İcra Müdürlükleri nezdinde Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takiplerin başlatılması
 • Menfi Tespit Davaları 

 3. İpotek ve Rehin Takipleri
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İcra Takiplerinin başlatılması
 • Rehinin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İcra Takiplerinin başlatılması
 • İlgili takiplere ilişkin davalar

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Gerek kamu hukuku gerekse özel hukuk alanlarına dahil olan sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelerin revize edilmesi; sözleşmeler hukukunda çalışma konumuzu oluşturmaktadır. Çalıştığımız sözleşme türlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
 • Franchise Sözleşmeleri
 • Bayilik Sözleşmeleri
 • Joint Venture Sözleşmeleri
 • Telif Sözleşmeleri
 • Kamu İmtiyaz Sözleşmeleri (Hazırlanması veya revize edilmesi tarafımızca yapılmamakta; bu sözleşme türlerinde sadece müvekkillerimizin bilgilendirilmesi yapılmaktadır) 


CEZA HUKUKU

1. Türk Ceza Kanunu Kapsamındaki Suçlar:
 • Hayata Karşı Suçlar
 • Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
 • Malvarlığına Karşı Suçlar
 • Kamu Güvenine Karşı Suçlar 
2. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamındaki Suçlar 
3. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Suçlar
4. Bankacılık Suçları
5. Vergi Suçları

İDARE HUKUKU

 • Her türlü İptal ve Tam Yargı davaları
 • Kamu görevlilerinin açacakları İptal davaları
 • Vergi cezalarının iptaline ilişkin davalar

İŞ HUKUKU

 • İşçi-İşveren arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin alacak  davaları
 • Sosyal Güvenlik ile ilgili Hizmet tespiti ve iptal davaları

TÜKETİCİ HUKUKU

 • Kredi dosya masrafları iadesine ilişkin davalar
 • Satıcı-Tüketici arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin davalar

TAZMİNAT HUKUKU

 • Trafik Kazalarından kaynaklı maddi-manevi tazminat davaları
 • Her türlü tazminat davası

TOPRAK HUKUKU

 • Toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin kanundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar
 • Kamulaştırma davaları
 • Kamulaştırmasız elatmanın önlenmesine ilişkin davalar

KAMU İHALE HUKUKU

 • Şikayet ve İtiraz davaları