Müvekkil Girişi

Şifremi Unuttum

Müvekkil Şifremi Unuttum

Doğrulama Kodu

Haberlerİstinafta Daire İçi İş Bölümü Sorunu

      İstinaf dairelerinin  daire içi ve çalışma ve işbölümü konusunda İstinaf 35. Hukuk Dairesi  Başkanı Mustafa Yalçın'nın  Adalet.Org  sitesine  eklediği  yönergeye göre daire başkanlarının  dosya okumamaları  ileride tartışmalara neden olacak gibi görünüyor.   İstanbul BÖlge adliye Mahkemelerinde toplam 59 hukuk ve ceza dairesi bulunuyor.  Her dairede  3 üye ve bir başkan görev yapıyor.  


BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİNİN İÇ ÇALIŞMA USULÜ
  
           Saygıdeğer Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Daireleri hakimleri;Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinin çalışma usulü ve dairelerin işleyişi ile ilgili olarakhazırladığım metni bilgi ve değerlendirmelerinize sunuyorum. 

               T.C.
          İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
35.  HUKUK    DAİRESİ
SAYI             :
KONU          : Dairenin çalışma usul ve esaslarına yönelik karar
                  
      Adlî yargı ilk derece mahkemeleri ile Bölge adliye mahkemelerinin kuruluş,  görev  ve yetkileri hakkındaki 
5235 sayılı kanunun 34, 38, 39 maddeleri gereği dairemize istinaf incelemesi için gönderilen dosyaların dağıtımı,dolaşımı, incelenmesi, raporların hazırlanması, müzakere, duruşma ve karar verilmesi konularında yapılan değerlendirme  sonucu;

DOSYALARIN KAYDI:
Dairemize istinaf incelemesi için gönderilen dosyaların "geldiği tarihe göre" esas sırasına kayıt edilmesine,

DOSYALARIN DAĞITIMI:
Sıraya kaydedilen dosyaların dairemiz Hakim Üyelerine  birer birer  tevziine,
Açıklama;Daire Hakim Üyeleri  sırası: (1). ,   (2). ,  (3)  ,      (4)  olup,  Birinci esasa kaydedilen dosya ilk sıradaki üyeye,
ikinci esasa kaydedilen dosya ikinci sıradaki üyeye, Üçüncü esasa kaydedilen dosya üçüncü sıradaki üyeye, Dördünce esasa  kaydedilen dosya dördüncü sıradaki üyeye  tevdiine, sonraki dosyaların hep aynı şekilde tevzi edilmesine,
Üyelere tevzi edilen dosyalara uyapta verilen puanlara göre  "iş yükü ağırlığını eşitlemek için" uygun dönemlerde denkleştirme  yapılmasına,
Üyelerden dairemizde ayrılan olduğu taktirde, ona tevzi edilen dosyaların yerine gelecek üyeye devrine,
Dairemizden ayrılan üyenin yerine yeni üye verilmezse, ayrılan üyeye tevzi edilmiş dosyaların mevcut üyeler arasında yeni gelen dosyalar gibi  tevzi edilmesine,

DOSYALARIN DOLAŞIMI;
Dosyanın "inceleme ve rapor düzenleme"  için tevzi edildiği üyenin incelemeyi yaptıktan sonra dosyayı ve raporu başkana tevdiine,
Başkanın dosyayı ve raporu heyetteki diğer  üyeye tevdiine,
Heyetteki üyenin dosyayı  ve raporu inceledikten sonra başkana iadesine,
Başkan tarafından dosya ve rapor incelendikten sonra  müzakerenin yapılmasına,

RAPOR HAZIRLANMASI:
Dosyanın "inceleme ve rapor düzenleme"  için tevzi edildiği üyenin  usul ve esas yönünden yeterli incelemeyi yaptığını kayda geçmek üzere rapor düzenlemesine,
Raporun ekteki örneğe  uygun olarak düzenlemesine,
Raporun heyet imzalı örneklerinin mahkememiz kaleminde rapor klasöründe saklanmasına,

ÖN İNCELEME YAPILMASI:
Dosyanın kendisine tevzi edildiği üyenin öncelikle  HMK 352 maddesi gereğince dosyanın  ön incelemesini tamamlamasına,
Yapılan ön inceleme sonunda HMK 353/a madde gereğince karar verilmesi mümkün olduğu taktirde raporunu ve dosyayı  sunmasına, 

ESAS İNCELEME YAPILMASI:
Ön inceleme sonunda HMK 353/a madde gereğince karar verilmesi mümkün olmadığı taktirde dosyanın HMK 353/b madde gereğince
esas incelemesinin "dosyanın ön incelemesini yapan üye" tarafından tamamlanıp raporun ikmal edilerek raporun ve dosyanın sunulmasına,

MÜZAKERE GÜNÜ VE USULÜ:
 Müzakere  gün ve saatinin başkan tarafından; İş durumu dikkate alınarak dosya tevzi edildiğinde veya rapor sunulduğunda belirlenmesine,
Ön inceleme raporu sunulduğunda, müzakerede esas inceleme gerekip gerekmediğinin  heyetçe  değerlendirilmesine,
Esas incelemeye gerek olmadığı anlaşılan dosyaların kararının verilmesine,
Esas inceleme raporu sunulan dosyanın müzakeresi yapılırken Duruşma yapılıp yapılmayacağının heyetçe kararlaştırılmasına,
Esas incelemesi yapılan ve duruşma açılmasına gerek görülmeyen dosyaların kararının verilmesine,
Duruşma yapılmasına karar verilen dosyanın  "duruşmayı yapacak üye veya duruşmayı yapacak heyetçe"  tensibinin ve ara kararlarının  yapılmasına,
Müzakere  sonucunun  heyet tarafından tutanağa bağlanarak  imzalanmasına,

MÜZAKERE HEYETİNİN OLUŞUMU;
Müzakere heyeti; Daire başkanı, raporu hazırlayan hakim ve dosyaların dağıtım sırasına göre raporu hazırlayan hakimden sonra gelen hakimden oluşur.

Açıklama:
Raporu hazırlayan üye 1. Sıradaki üye ise,  heyetteki diğer üye 2. Sıradaki üyedir,
Raporu hazırlayan üye 2. Sıradaki üye ise,  heyetteki diğer üye  3. Sıradaki üyedir.
Raporu hazırlayan üye 3. Sıradaki üye ise,  heyetteki diğer üye  4. Sıradaki üyedir.
Raporu hazırlayan üye 4. Sıradaki üye ise,  heyetteki diğer üye  1. Sıradaki üyedir.

DURUŞMA:
Duruşmanın heyetçe yapılmasına karar verildiği taktirde; duruşma heyetçe yapılır.
Duruşmanın heyetçe yapılmasına karar verilmediği taktirde; Duruşma,  raporu düzenleyen hakim tarafından yapılır.

DURUŞMA HEYETİNİN OLUŞUMU:
 Duruşma heyetinin oluşumunda asıl olan dosyanın raporunu hazırlayan üyenin katılımıdır.
Duruşmadaki diğer üye müzakere heyetinin oluşumundaki usule göre belirlenir.

KARARLARIN YAZIMI:
 Kararların yazımında asıl olan dosyanın raporunu hazırlayan üyenin kararın yazılmasını sağlamasıdır.
Yazılan kararda raporu hazırlayan üyenin anlaşılması için karar altına (*) işareti eklenmesine,

Açıklama: Hakim Üye: 56789 *

İstanbul Adliyesi