Müvekkil Girişi

Şifremi Unuttum

Müvekkil Şifremi Unuttum

Doğrulama Kodu

HaberlerÖlüm Aylığı Almak İçin Kayınpederi İle Evlenen'e Yargıtay'dan Kötü Haber!

Tokatlı Zekiye Akaydın’ın eşi 17 yıl önce vefat etti. Akaydın, eşinin ölümünden 1,5 yıl kadar sonra kayınpederi ile evlendi. Akaydın’ın evlendiği bu kişi de kısa bir süre sonra öldü. Akaydın, ölen son ‘eşi’ üzerinden ölüm aylığı aldı. SGK durumu fark etti; ödemeyi durdurdu. SGK, Yapılan 33 bin liralık ödemeyi ise Akaydın’dan istedi. Yargıtay, son noktayı koydu. Akaydın, aldığı ölüm aylıklarını faizi ile geri ödeyecek.

58 yaşındaki Zekiye Akaydın’ın eşi 13 Haziran 1999 günü vefat etti. Akaydın, eşinin ölümünden sonra kayınpederi ile evlendi. Evlilik tarihi 29 Kasım 2000
olarak kayıtlara girdi.

KAYINPEDER DE ÖLDÜ
Akaydın’ın ikinci kez evlendiği kişi ise 1 Ocak 2002’de vefat etti. Akaydın, son ‘eşi’nin vefatı üzerine, ölüm aylığı almak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurdu. Kurum, Akaydın’a aylık bağladı, sağlık giderlerini karşıladı.

SGK, 'EVLİLİĞİ' BOZDU!
Ancak, yapılan işlemde bir usulsüzlük olduğunu gören SGK avukatları, Akaydın’ın kayınpederi ile olan evliliğinin iptali için dava açtı. Aile Mahkemesi sıfatı ile Artova Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın tarihi 10 Mart 2010 olarak kayıtlara girdi. SGK, evliliğin iptali yanı sıra yapılan ödemelerin geri alınması için de yeni bir dava açtı.

KARARI TEMYİZ ETTİ
Mahkeme, Akaydın’ın kayınpederi ile olan evliliğini 16 Ocak 2013 günü verdiği kararla iptal etti. Bu kararı Yargıtay da onadı. Yapılan ödemelerin geri alınması davasını da kaybeden Akaydın, kararı temyiz etti. Dosyaya bakan Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, Akaydın’ın talebini geri çevirdi; verilen kararı onadı.

YARGITAY: İYİ NİYETLİ DEĞİL
Daire kararında, Akaydın’ın iyi niyetli olmadığına işaret edilerek özetle şöyle denildi: “Eşini kaybeden 1958 doğumlu davalı, kendisinden 37 yaş büyük 79 yaşındaki 1921 doğumlu kayınpederi ile evlendi. Yaklaşık 1 yıl sonra gerçekleşen ölüm sonrasında aylık talebinde bulundu. Kesinleşen yargı kararıyla mutlak butlana dayalı olarak evliliğin iptal edildi. Kurum, Nüfus Müdürlüğü’nün resmi belgelerini esas alarak tahsisi gerçekleştirdi. Yersiz ödeme olgusunda Kurum’un hatalı işleminin söz konu değil. Kasıtlı veya kusurlu davranışı bulunan davalının iyi niyetli kabul edilemez.” Kesinleşen yargı kararı gereği, Akaydın, ölüm aylığı ve sağlık giderleri olarak aldığı 32 bin 962 lirayı faizi ile geri ödeyecek. Söz konusu tutara, temmuz 2009'dan itibaren faiz uygulanacak.
dgokce@hurriyet.com.tr

10. Hukuk Dairesi         2014/24572 E.  ,  2015/20736 K.

    YERSİZ ÖDENEN ÖLÜM AYLIKLARININ VE KARŞILANAN SAĞLIK GİDERLERİNİN GERİ ALINMASI
    KAYINBABASI İLE EVLENEN DAVALIYA ÖDENEN ÖLÜM AYLIKLARI VE ÖDENEN SAĞLIK GİDERLERİ

    TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK) (4721) Madde 2
    TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK) (4721) Madde 3
    SOSYAL SİGORTALAR KANUNU(MÜLGA) (506) Madde 68Dava, yersiz ödenen ölüm aylıkları ve karşılanan sağlık hizmet giderlerinin yasal faiziyle birlikte geri alınması istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
13.06.1999 tarihinde eşini kaybeden davalının 29.11.2000 günü eşinin babası olan kayınpederi ile evlendiği, 01.01.2002 tarihinde anılan kişinin ölümü ve 31.01.2002 günü tahsis başvurusunda bulunması üzerine davalıya son eşi konumundaki bu kişi üzerinden 506 sayılı Kanun hükümleri gereğince davacı Kurumca ölüm aylığı bağlandığı, sonrasında durumu fark eden Kurum tarafından aylık bağlama işlemi iptal edilerek 10.03.2010 tarihinde Artova Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi’ne evliliğin iptali, 05.05.2010 günü ise işbu geri alım davasının açıldığı, yapılan yargılama sonunda mutlak butlan sebebine dayalı olarak evliliğin iptali yönünde verilen 16.01.2013 gün ve 149/3 sayılı kararın Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nce 10.12.2013 tarihinde onanarak kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun “Dürüst davranma” başlığını taşıyan 2. maddesinde, herkesin, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorunda olduğu, bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeninin korumayacağı, “İyi niyet” başlıklı 3. maddesinde, Kanunun iyi niyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olanın iyi niyetin varlığı olduğu, ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimsenin iyi niyet iddiasında bulunamayacağı belirtilmiş olup, eşini kaybeden 1958 doğumlu davalının kendisinden 37 yaş büyük 79 yaşındaki 1921 doğumlu kayınpederi ile evlenmesi, yaklaşık 1 yıl sonra gerçekleşen ölüm sonrasında aylık talebinde bulunması, kesinleşen yargı kararıyla mutlak butlana dayalı olarak evliliğin iptal edilmesi, Kurumun Nüfus Müdürlüğü’nün resmi belgelerini esas alarak tahsisi gerçekleştirmesi gözetildiğinde, yersiz ödeme olgusunda Kurumun hatalı işleminin söz konu olmadığının, kasıtlı veya kusurlu davranışı bulunan davalının iyi niyetli kabul edilemeyeceğinin ve 5510 sayılı Kanunun 96/1-(a) maddesi kapsamında uygulama yapılmasının yerindeliğinin belirgin bulunmasına göre temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının davalıdan alınmasına, 26.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.